Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН НА “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД (www.tirol.bg)

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1     Настоящите общи условия уреждат взаимотношенията между “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади,  ул.„ Майор Павел Павлов № 6, бл.120 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204295952, от една страна,  и лицата ползващи фирмения сайт и електронен магазин, намиращ се на интернет адрес www.tirol.bg, наричани по долу Потребителя, от друга страна.
1.2    Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА. 
1.3    “ TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си. 
1.4    Договорът за продажба от разстояние между “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “ TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ“ ЕООД. 
1.5    Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни във витруалната кошница на Потребителя. 
1.6     Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката. 

2. ОТГОВОРНОСТ
2.1   “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ”  ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията Стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорeн за евентуални грешки или пропуски. “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД. 
2.2    “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в помещението на клиента. 

3.РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
3.1     Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин или когато клиента иска да се информира за стоките с посочени цени, които не са част от електриния магазин.
3.2     Сайтът и електрония магазин могат да бъдат разглеждани от Потребителя, свободно без за това да е необходима регистрация. 
3.3     Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма. Потребителят се  задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име на посочения от него електронен адрес. 
 

4. ЦЕНИ 
4.1     Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС. 
4.2    “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на покупката цена. 
4.3    Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е в червено. 
4.4    В цената на стоката не е включен транспорт, качване на стоката до жилището или помещението и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис. 
 

5. ПОРЪЧКИ
5.1    Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия. 
Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налична Стока, „TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД“ уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на писмо до посочения от Потребителя адрес на електронна поща.
5.2     Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата и заплатени с един от възможните начини на плащане. Тази стока ще бъде доставена на регистрирания Потребител в рамките на  5 /пет/работни дни. 
5.3     При добавяне на налична и неналична стока в кошницата за пазаруване, Потребителят може да избере, чрез писмо до email адрес оffice@tirol.bg, или като се свърже с „TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД“ на тел: 028625566  бъде доставена  неналичната за момента на поръчката стока. 
5.4    При поръчка на неналична стока, служител на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД ще се свърже с Потребителя с информация за дата на доставка на стоката /Ако има оставен електгронен адрес /.  При Неналична стока Клиентът извършва авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, след разговор със служител на “ TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ“ ЕООД. Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане
5.5     Договорената сума за авансово плащане се отразява чрез банков превод по сметка в „ЮроБанк България”АД -BIC код BPBIBGSF, IBAN: BG21BPBI79401084065501
5.6     При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.  
5.7     Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email адрес за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й. 
5.8    Краен срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка. 
5.9    При забава на изпълнението на поръчката по вина на 
“TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД, последният дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от авансово платената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, Клиентът има право да развали едностранно договора, като “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на договора.  
5.10   В случай, че в срок от 30 /тридесет дни/ след получаване на потвърждение от служител на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД за изпълнение на договора и готовност за експедиция на стоката, Клиентът не е получил същата, “ TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ“ ЕООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на “ TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ“ ЕООД. 

6. ПЛАЩАНЕ 
Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи: 
6.1    Наложен платеж – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.  
6.2  Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:  
“TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД,  
„ЮроБанк България”АД

BIC код BPBIBGSF

IBAN: BG21BPBI79401084065501

7. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН 
7.1    Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. 
7.2    Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД или на куриерска фирма. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ обстоятелства.
7.3    При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.   
7.4    Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й. 
7.5    При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата. 
7.6    Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени със служител на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка.  
7.7    При предаване на стоката, Потребителят или упълмощено от него трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес. 
7.8    При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.  Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка. 

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
1.1   Aко сте размислили или не сте съвсем доволни от покупката си,  На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия: 
1.2   Потребителят предварително писмено да информира “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД, на следния имейл адрес: office@tirol.bg.  Писмото трябва да съдържа номер на поръчка, артикулен номер на продукта, който желаете да върнете и да посочите банкова сметка на която да върнем стойността на продукта. Също така, моля да посочите причината за връщането на продуктите, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:   
1.3    Дали стоката ще бъде върната от Клиента в шоурума на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД, или дали стоката ще бъде доставена в магазина от куриер.    
1.4    Банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
1.5    Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
1.6    Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
1.7    Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.  
1.8    В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка.

Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат само за Потребители, закупили стоки на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД от електронния магазин на фирмата.  

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ
9.1   Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.   
9.2   При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: ул. „ Майор Павел Павлов № 6, бл.120
9.3    При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.  
9.4    Гаранцията за техники, закупена в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на  “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД.. Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група,  “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД поема гаранция само при доказан производствен дефект. 
9.5    Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката. 
9.6    Рекламации относно качеството на техниката се правят в шестмесечен срок от получаване на стоката.  
9.7    Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД не отговаря за тези недостатъци. 
9.8    Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.  
9.9    Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД.  
9.10   При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД.   
9.11   При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 
9.12     Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:  
9.13    Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
9.14    Значимостта на несъответствие; 
9.15    Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 
9.16   Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в  съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД и Потребителя за решаване на спора. 
9.17    Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 
9.18     След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.  
9.20     Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.  
9.21   Гаранцията не влиза в сила при: 
 - неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.  
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.  
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.  
- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието. 
9.22     След разопаковане на изделието се препоръчва Потребителят да изхвърли защитната опаковка на специално обособените за тази цел места, според вида на опаковката. 
9.23    “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП. 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1     Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни. 
10.2    “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД. 
10.3    Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни. 
10.4   “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.  
10.5    “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на информация за промоции, изпращане на поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@tirol.bg  
10.6    Използвайки този Сайт Потребителят дава съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин. 
10.7    При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително. 

11. АВТОРСКО ПРАВО 
11.1     Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД за това.    

12. ДРУГИ
12.1    “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.  
12.2     “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес. 
12.3   Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.  
12.4    За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд. 
  
13. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ ЗА “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД 
13.1. Търговско наименование (фирма): “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД
13.2. Единен идентификационен код: 204295952;
13.3. Седалище и адрес на управление: “TИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ “ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул.„ Майор Павел Павлов № 6, бл.120
13.4. ДДС №: 204295952
13.5. Телефона за контакти: 028625566
13.6. Електронна поща: office@tirol.bg 
13.7. Уебсайт: www.tirol.bg

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани   онлайн чрез e-mail или по телефона, в делнични дни в часовете от: от 9.00 до 18.00 часа.
Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите,

 Общите условия са последно актуализирани на  21 юли  2017 г.

 

 

OБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми посетители на сайта на Тирол Сервиз ЕООД www.tirol.bg,
Информация на сайта представя продуктите и услугите, предлагани от фирма Тирол Сервиз ЕООД, възможностите за работа с нас, както и обща информация за самата компания.

Предмет

Настоящият документ представлява Общите условия за взаимодействие между Тирол Сервиз ЕООД и посетителите на сайта www.tirol.bg. Ако не сте съгласни със следващите условия, моля не посещавайте сайта и не ползвайте услугите му.

Обслужване на клиенти онлайн

Тирол Сервиз ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени продукти, които можете да закупите от формата за поръчка или по телефона. Доставките на всички продукти могат да бъдат извършени от куриер с наложено плащане. На корпоративните клиенти предлагаме напълно завършена услуга - консултации и технологично проектиране на обектите, доставка на оборудването, неговия монтаж, гаранционно/следгаранционно обслужване, както и целия необходим инвентар и аксесоари за кухнята и масата. Това улеснява клиентите, които могат да закупят всичко само от един доставчик, като по този начин пестят време и средства. Клиентите получават компетентна консултация както при закупуването на отделни машини, така и при разработването на цялостен технологичен проект. Те могат да разчитат на нашата професионална помощ през целия период на изграждане на обекта. Сроковете на доставка са съобразени с нуждите на клиента. Монтажът на оборудването се извършва от висококвалифицирани специалисти, които провеждат инструктаж за работа с тях. Клиентът може да разчита на навременна реакция по време на гаранционния срок и след него. Оборудването на една кухня и зала не приключва с уредите, затова Тирол Сервиз ЕООД предлага и пълна гама от инвентар и аксесоари за кухнята и залата. При избора им също можете да разчитате на компетентната ни помощ.

Техническа поддръжка на кухненско оборудване

Ние разбираме важността както на предлагането на качествено кухненско професионално оборудване, така и от грижата за неговото безпроблемно функциониране във времето. Затова имаме подготвени няколко сервизни екипа на територията на страната , които са готови при нужда да отстранят всеки възникнал проблем с Вашите професионални уреди гаранционно или следгаранционно. Техниците ни могат да бъдат полезни и да Ви консултират при възникнал проблем с Вашите професионални уреди независимо дали са закупени от нас или не. Фирмата ни разполага със сервизни бази в София, Пловдив, Варна и Бургас и предлага гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване при поддържане на складови наличности на резервни части за доставяното оборудване. Ние се стремим към създаване на дългосрочни бизнес взаимоотношения със своите клиенти, базирани на взаимно доверие, комуникация и професионализъм..

Доставка и монтаж на кухненско оборудване

Доставката на професионалното Ви кухенско оборудване до Вашия обект е от изключителна важност за нас, като ние я изпълняваме с точност и отговорност и така пестим Вашето време и средства. Нашият логистичен отдел ще организира доставката независимо къде в България се намира ресторанта, хотела, бара, сладкарницата или супермаркета Ви.  

Сервизните ни специалисти ще Ви предложат безплатен монтаж на закупените уреди, както и ежедневно съдействие при възникнала необходимост от консултация и/или сервизна поддръжка. За да функционира правилно закупеното от Вас професионално оборудване то трябва да бъде инсталирано от нашите сервизни екипи, които всяка година се обучават на новите модели и тенденции във фирмите производители, за да са запознати с всички новости в тази област. Добре изпълненият монтаж гарантира надежната и дългогодишна експлоатация на професионалните уреди.

Политика за личните данни

Сайтът на Тирол Сервиз ЕООД защитава личните данни на своите клиенти в съответствие с българското законодателство. Като предоставяте данните си на този сайт, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Събиране на данни от потребителите на уебсайта

Когато посещавате сайта, определена информация за Вашата сесия се съхранява. Възможно е да използваме тази информация за създаване на статистики по отношение потреблението на сайта. Сайтът Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим адекватно на Вашето евентуално запитване и за да можем при Ваше съгласие да Ви изпращаме допълнителни информации за фирмата, които биха Ви били от полза. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица.